סגור את הדלת כנגד המשקוף עד שידלק אור אדום וישמע צפצוף ארוך ומיד פתח את הדלת