זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

רב-בריח (08) תעשיות בע"מ ("החברה")


ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ה', 18 בנובמבר 2021, בשעה 17:00, במשרדי החברה, ברח' רחוב האופה 31, אזור תעשיה דרומי אשקלון 7878030 (בנוסף, ניתן יהיה להצטרף לאסיפה באמצעות שיחת ועידה, בכפוף לרישום מראש בדואר אלקטרוני: [email protected] ושליחת אישור בעלות במניה למועד הקובע. מספר וקוד גישה לשיחת הועידה יימסר רק לנרשמים מראש בדואר אלקטרוני), ושעל סדר יומה של האסיפה: אישור מינויה של גב' קרן אצלאן כדירקטורית חיצונית בחברה והקצאת כתבי אופציה לא סחירים של החברה; אישור מינויו של מר אסי ברטפלד כדירקטור חיצוני בחברה והקצאת כתבי אופציה לא סחירים של החברה; אישור מינויו של מר רוני מילוא כדירקטור בלתי תלוי בחברה והקצאת כתבי אופציה לא סחירים של החברה; אישור מינויו של מר דוד גרנות כדירקטור בחברה והקצאת כתבי אופציה לא סחירים של החברה; הקצאה למר יהודה שגב כתבי אופציה לא סחירים של החברה.

לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו דוח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 14 באוקטובר, 2021(מס' אסמכתא: 2021-01-088177) אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערךhttp://www.magna.isa.gov.il/  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  http://maya.tase.co.il. המועד הקובע: יום חמישי ה- 21 באוקטובר, 2021. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות): עד 6 שעות לפני תחילת האסיפה הכללית.