תנאי שימוש ב-cookies | רב-בריח

תנאי שימוש ב-cookies


אתר זה (להלן: “האתר“) הינו בבעלות חברת רב בריח (08) תעשיות בע”מ, המאוגדת בישראל (להלן: “רב בריח“). תנאי

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן במסמך זה (להלן: “תנאי השימוש“) מהווים את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך (להלן: “המשתמש“) לבין רב בריח, אז אנא קרא אותם בקפידה טרם השימוש באתר. אם אינך מסכים להם, הפסק מיד את שימושך באתר. השימוש בלשון זכר במסמך זה הינו מטעמי נוחות בלבד, ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. השימוש באתר על ידי כניסה, גישה או גלישה, מעיד על הסכמך לתנאים אלה וכן לתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות.

 1. שינויים בתנאי השימוש
  רב בריח שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי שימוש אלו בכל עת, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד על כך. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו את המשתמשים עם המשך שימושם בו. השימוש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמה לשינויים אלו. ככל שמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.
 2. גישה וגלישה באתר
  2.1 השירותים באתר מיועדים לשימוש פרטי בלבד ואינך רשאי לעשות באתר כל שימוש הקשור לפעילות מסחרית כלשהי, אלא אם קיבלת אישור מפורש בכתב ומראש מאת רב בריח. ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי רב בריח, משתמשים אינם רשאים לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושם באתר ובתוכן האתר: לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר; להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלק; להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר; להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא; לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים; לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו למטרה בלתי חוקית, ולמטרה האסורה על פי תנאי השימוש; לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד; להשתמש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר של פרטי מידע ביחס למוצרים המוצעים למכירה באתר לרבות תמונות המוצרים ו/או התיאור המילולי בנוגע אליהם. אי עמידה במגבלות המפורטות לעיל עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

  2.2 רב בריח רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכול, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.
 3. גלריית הפרויקטים
  3.1 האתר יכלול גלריית תמונות המציגה פרויקטים שונים בהם נעשה שימוש במוצרי רב בריח. הזכויות בתמונות פרויקטים שמופיעים באתר, כמו גם בעיצובים המוצגים באתר, הינם של צדדים שלישיים (צלמים ואדריכלים) אשר התירו לרב בריח להשתמש בהם, ואשר פרטיהם מופיעים בגלריית התמונות.

  3.2 מובהר כי כל תמונות המוצרים המוצגים בגלריית התמונות הינן להמחשה בלבד, לשימוש אישי והתרשמות ממוצרי רב בריח בלבד. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 2 לעיל, אין לעשות כל שימוש בתמונות ו/או בזכויות הכלולות בהן, לרבות זכויות הקניין הרוחני, למעט כאמור בסעיף זה, וכל הזכויות בתמונות כאמור נשמרות במלואן לטובת בעלי הזכויות בהן.
 4. רכישת מוצרים ושירותים באתר
  4.1 האתר מאפשר למשתמשים לקבל הצעת מחיר למוצרים מסוימים אשר יוצגו באתר מעת לעת. לשם כך, המשתמש יתבקש להזין את המידות, צבע, דגם, גודל, גוון, מפרט, ידית וצילינדר למוצר המבוקש במקום המתאים לכך באתר (“מפרט המוצר“).

  4.2 בהתאם לפרטים שיוזנו על ידי המשתמש ומפרט המוצר, יוצג למשתמש מחיר מוערך של המוצר (“המחיר המוערך“). ככל שמשתמש יבקש לשמור את הצעת המחיר ולבצע בהמשך הזמנה על בסיסה, יתבקש המשתמש לבצע תשלום של מקדמה בסך 1,500 ₪ (“המקדמה“).

  4.3 לאחר ביצוע התשלום בגין המקדמה באתר, יתואם מול המשתמש ביקור של מודד מוסמך מטעמה של רב בריח, אשר יבצע את המדידות הנדרשות בנכס.

  4.4 מובהר כי המחיר המוערך והתשלום אותו יתבקש המשתמש לשלם בגין המוצר עשויים להשתנות לאחר השלמת ביצוע המודד המוסמך על בסיס הנתונים בשטח כפי שיעלו מביצוע המדידה, לרבות במקרים של מידות שאינן סטנדרטיות, במקרים בהם המשתמש מסר פרטים שאינם מדויקים במסגרת ביצוע ההזמנה ו/או במקרה בו בוצעו שינויים אחרים במפרט המוצר.
  במקרה של שינוי כאמור, רב בריח תבקש מהמשתמש את אישורו למחיר המעודכן בטרם אישור סופי של ההזמנה ו/או שליחת המוצר לייצור (“ההצעה הסופית”).

  4.5 בנוסף, להצעה הסופית עשויים להתווסף חיובים נוספים כגון דמי משלוח, דמי הרכבה, דמי טיפול ודמי מדידה, ככל שאלו יהיו רלוונטיים.

  4.6 השלמת ההזמנה ותשלום יתרת המחיר הסופי (בניכוי המקדמה) תתבצע ישירות בין המשתמש לנציג רב בריח (שלא באמצעות האתר), בהתאם לתנאי התשלום שייקבעו בין הצדדים.

  4.7 רב בריח זכאית לשנות מעת לעת את מחירי המוצרים ו/או השירותים השונים המוצגים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר בו יחויב משתמש במסגרת עסקת הרכישה הינו המחיר אשר יהיה בתוקף באתר במועד ביצוע ההזמנה באתר.
 5. ביטולים
  5.1 משתמש אשר פנה בבקשה לקבלת הצעה באמצעות האתר, יהיה רשאי לבטל את הבקשה בתוך 14 יום ממועד שליחת הבקשה באתר. מובהר כי במקרה של ביטול כאמור, ככל שטרם בוצעה מדידה מטעם רב בריח, יהיה המשתמש זכאי לקבל את המקדמה אשר שולמה על ידו בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על הנמוך מבין 5% ממחיר ההצעה או 100 שקלים חדשים (“דמי הביטול“). במקרה בו ביטול כאמור נעשה לאחר ביצוע המדידה, בנוסף לתשלום דמי הביטול כאמור, ישלם המשתמש דמי שירות מדידה בסך של 500 ₪.

  5.2 ביטול הצעה סופית שאושרה על ידי המשתמש, יתבצע בהתאם ובכפוף לתנאי ההזמנה שאושרה על ידי המשתמש.

  5.3 לחברת רב בריח שמורה הזכות לבטל בקשה להצעה כאמור באופן חד צדדי אם יסתבר, לאחר מדידת המודד המוסמך, שמסיבות טכניות, שאינן תלויות בחברת רב בריח, אין אפשרות להתקין את המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח. במקרה כזה, חברת רב בריח תשיב ללקוח את המקדמה אשר שולמה על ידו בניכוי סך של 500₪ עבור שירות המדידה שבוצע.
 6. זכויות קניין רוחני
  6.1 האתר והמידע המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר וכל מידע מכל מין וסוג שהוא ובכלל זה, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, לרבות טקסט, תמונה, קול ווידאו בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה הקיימים כיום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם, לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן וסמל (להלן: “התוכן“) הינם רכושה של רב בריח או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לרב בריח להשתמש בהם. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר, ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של רב בריח.

  6.2 מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין החברה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של רב בריח ואין לעשות בהם כל שימוש.

  6.3 במידה שאתה סבור כי תכנים באתר מפרים באופן כלשהו זכויות יוצרים בבעלותך, אנא הודע לנו על כך בהקדם האפשרי, בצירוף פירוט בדבר מהות הפגיעה.
 7. הגבלת אחריות ושיפוי
  7.1 האתר בכללותו כולל התכנים המופיעים בו מוצע למשתמש כמות שהוא ובכפוף לזמינותם (‘As Is’ ו –’As Available’), ללא אחריות כלשהי, מפורשת ו/או עקיפה. רב בריח אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, ככל ומתפרסמים, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים, או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. רב בריח לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש באתר הוא על אחריותך בלבד.

  7.2 רב בריח אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ומאגרי רב בריח, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל רב בריח או אצל מי מספקיה.

  7.3 הנך מתחייב לשפות את רב בריח, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תהיה מחויב בשיפוי הגורמים הנזכרים לעיל בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

  7.4 מובהר כי כל תמונות המוצרים המוצגים באתר (לרבות בגלריית הפרויקטים ובקטלוג המוצרים) הינן להמחשה בלבד וכי התמונות באתר אינן משקפות בהכרח את המוצר שהוזמן על ידי המשתמש. גודלם וצורתם של המוצרים המוצגים באתר תלויים בגורמים שונים ועשויים להיות שונים במציאות מהאופן בו הם מוצגים במכשיר המשתמש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אופן הצגת המוצרים, צבעיהם ותכונותיהם משתנה ממכשיר אחד למשנהו, ועל כן אין ערובה, כי המשתקף ממכשיר המשתמש תואם באופן מלא לתכונות המוצר בפועל, והמשתמש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה או תביעה נגד רב בריח בגין ובקשר לכך. בחירת הצבע הסופית על ידי המשתמש יש שתעשה על בסיס מניפת הצבעים אשר תוצג למשתמש ע”י המודד מטעם רב בריח.

  7.5 רב בריח תעשה כמיטב יכולתה לבדוק את אתר האינטרנט לאיתור וירוסים, אך אינה מתחייבת לכך שאתר האינטרנט נקי מווירוסים או תכנים זדוניים אחרים.

  7.6 רב בריח ו/או מי מטעמה וחברות הקשורות אליה, אינן אחראיות כלפיך ו/או כלפי אחר לכל נזק שהוא, לרבות נזק עקיף, עוגמת נפש או אי-נוחות, או לכל נזק שקשור או נובע משימוש באתר, בתכנים ובשירותים (לרבות בקשר לאספקתם) או הסתמכותך עליהם או חוסר יכולת לעשות בהם שימוש או מכל פעולה שרב בריח נקטה או נמנעה מלנקוט, אף אם רב בריח או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של רב בריח כלפיך בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידך לרב בריח, אם בכלל, עבור השימוש בשירותים.
 8. קישורים לאתרי צד ג
  8.1 באתר משתמש עשוי למצוא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים (“קישורים”). קישורים אלה הם לנוחותך בלבד ולקבלת מידע על ידך. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים בקישורים אינם מתפרסמים על ידי החברה ורב בריח איננה שולטת או מפקחת עליהם העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת רב בריח לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתוכנם או בתפעולם. רב בריח אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים (אם משתמש ימצא אותם, למשל, בלתי הולמים את צרכיך, מרגיזים או בלתי נאותים), למוצרים או לשירותים שעשויים להיות מוצעים באמצעותם, ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישורים או מהסתמכות עליהם ועל התכנים שבהם. לאתרים אליהם מובילים הקישורים עשויה להיות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות משלהם, ורב בריח ממליצה לך לקוראה, אם בחרת לבקר בהם.

  8.2 רב בריח איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. רב בריח רשאית להסיר מן האתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים.

  8.3 כל התקשרות שתעשה עם צד שלישי בעקבות תוכן המתפרסם באתר ו/או באמצעות קישור מהאתר, אינה כוללת את רב בריח כצד לה, ותסוכם ישירות בינך לבין הצד השלישי הנוגע בדבר אלא אם הודיע רב בריח אחרת לרבות במסגרת האתר. רב בריח אינה צד לכל התקשרות כזו, היא לא תישא באחריות לטיב, איכות, תכונות והתאמה של שירותים ומוצרים שיוצעו באתרים ו/או במסגרת אירועים אליהם תגיע באמצעות קישורים שבאתר או בעקבות תוכן שבאתר, ולרכישות אשר יתבצעו, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים להתקשרות אלא אם הודיע רב בריח אחרת לרבות במסגרת האתר.
 1. שמירה על פרטיותך
  רב בריח מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו. הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.
 2. המחאה
  אינך רשאי להעביר או להמחות זכויות מכוח ההסכמים המחייבים בלא קבלת הסכמת רב בריח בכתב ומראש. רב בריח רשאית להעביר את זכויותיו באתר או בכל חלק בו לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתו המוחלט, ובלבד שאותו צד שלישי יקבל כלפיך את התחייבויות רב בריח לפי המסמכים המחייבים.
 3. דין ומקום שיפוט
  על השימוש באתר יחולו דיני וחוקי מדינת ישראל בלבד. כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או הקשור לאתר ידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו.
 4. צור קשר
  בכל נושא, שאלה ו/או בקשה המשתמש יכול לפנות אלינו בכתובת המייל [email protected].

  עודכן לאחרונה: מרץ 2021.

אנחנו משתמשים ב-cookies ובטכנולוגיות נוספות (ביחד "cookies") כדי לשפר את החוויה של המשתמשים באתר, לספק להם תוכן ופרסומים שעשויים להתאים להעדפותיכם והכל כמפורט במדיניות ה – cookies. כניסה ושימוש באתר מהווים הסכמה למדיניות ה – cookies

מדיניות פרטיות סגור