הודעה על סיום כהונה של מר רון (רוני) מילוא כדירקטור בחברה.