מסמך גילוי | רב-בריח

מסמך גילוי


ביטול עסקה

 1. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), וכמפורט להלן:
 1. ביטול רכישת דלת – הדלת הנרכשת על ידי הלקוח במסגרת עסקת רכישת דלת מיוצרת במיוחד עבור הלקוח בעקבות העסקה, ובהתאם לכך, זכות ביטול עסקת רכישת הדלת עומדת ללקוח ממועד ביצוע עסקת רכישת הדלת ועד 3 ימי עסקים לאחר ביצוע מדידה על ידי רב בריח ו/או הזכיין ו/או מי מטעמם לצורך לקיחת מידות רלוונטיות לייצור הדלת (להלן: "המדידה").
 2. ביטול רכישת מוצרים, למעט דלתות (להלן: "מוצרי מדף") – הלקוח רשאי לבטל רכישת מוצר מדף בתוך 14 ימים ממועד קבלת מוצר המדף או בתוך 14 ימים ממועד קבלת מסמך זה, לפי המאוחר מבניהם.
 3. ביטול עסקת שירות הרכבת מוצרי מדף – הלקוח רשאי לבטל עסקת שירות הרכבת מוצרי מדף בתוך 14 ימים מיום עשיית עסקת שירות ההרכבה, או ממועד קבלת מסמך זה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו שירות ההרכבה היה אמור להינתן.
 4. במידה והלקוח הינו אדם עם מוגבלויות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרת מונחים אלה בחוק), הלקוח רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים ממועד קבלת מוצרי המדף (ככל שמדובר על ביטול של רכישת מוצרי המדף), או מיום עשיית העסקה או ממועד קבלת מסמך זה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה ו/או הזכיין ללקוח. הלקוח עשוי להידרש להציג תעודה מתאימה בהתאם להוראות החוק. על אף האמור בסעיף זה, לגבי ביטול רכישת הדלת – יחול האמור בסעיף 1.1 לעיל.
 5. במקרה של ביטול עסקה, הלקוח נדרש למסור הודעת ביטול (להלן: "ההודעה"), באחת מהדרכים הבאות:
  1. טלפון: 073-2294949;
  2. דוא"ל: [email protected]
  3. דואר רשום: האופה 31, אשקלון;
  4. באתר האינטרנט: אתר רב בריח
  5. בסניף דיזיין סנטר – בני ברק של החברה: רח' לח"י 2, בני ברק.
 6. בהודעה, על הלקוח למסור את שמו המלא ומספר תעודת הזהות שלו. כמו כן, על מנת לייעל את הטיפול בהודעה ובבקשת הלקוח ובזמני הטיפול כאמור, באפשרות הלקוח למסור גם את מספר הטלפון שלו ואת מספר ההזמנה שמבוקש לבטלה.
 7. ככל שהלקוח מבקש לבטל עסקת רכישת מוצר מדף אחרי שקיבל את המוצר כאמור לידיו, עליו להשיב, על חשבונו, את המוצר הנ"ל לסניף החברה, כפי שיימסר לו בשירות הלקוחות של החברה (טלפון: 073-2294949; דוא"ל: [email protected]). עם זאת, ככל שביטול רכישת מוצר המדף נבע מפגם במוצר הנ"ל, אי התאמה בין המוצר הנ"ל לבין הפרטים שנמסרו ללקוח בהתאם לדין, אי אספקת המוצר הנ"ל במועד שנקבע ו/או בשל הפרה אחרת כלשהי (להלן ביחד: "פגם"), החברה ו/או מי מטעמה יאספו את המוצר כאמור מהמקום בו נמסר ללקוח, והכל בהתאם ובכפוף להוראות החוק.
 8. במקרה של ביטול כמפורט לעיל, החברה תשיב ללקוח את התמורה ששולמה על ידו בגין עסקת הרכישה שבוטלה, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה זה, החברה תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה, לפי העניין, או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, ובלבד שהביטול לא נבע מפגם כהגדרתו לעיל, ביחס למוצר ו/או שירות שמבוקש לבטל את רכישתו, והכל בכפוף לחוק.
 1. אחריות: החברה מספקת אחריות לדלתות שנרכשות על ידי הלקוח. תנאי האחריות לדלתות הינם כפי המפורט בתעודת האחריות בה ניתן לצפות בקישור להלן: תעודת אחריות.
 2. תנאים נוספים החלים על העסקה
  1. רב בריח רשאית לבצע את התחייבויותיה בנוגע למוצרים ו/או לשירותים שנרכשו, באמצעות זכיינים, לרבות באמצעות הזכיין כהגדרתו לעיל, באופן שבין היתר, ייצור הדלת ו/או התקנתה ו/או מדידות ו/או הרכבות יתבצעו באמצעות הזכיינים כאמור. התשלום בגין מי מהמוצרים ו/או השירותים שיירכשו באתר, יבוצע על ידי המשתמש לרב בריח או לזכיינים כאמור, לפי שיקול דעתה של רב בריח.
  2. במקרה של רכישת דלת, יתואם בין הלקוח לרב בריח ו/או הזכיין מועד לביצוע המדידה. 
  3. הדלת תסופק ללקוח תוך 40 ימי עבודה ממועד ביצוע המדידה. במקרה של רכישת מוצרי מדף, מוצרי המדף הנ"ל יסופקו ללקוח תוך 10 ימי עסקים מביצוע הרכישה. 
  4. בביצוע העסקה, הלקוח מסכים לאמור בתנאי השימוש של אתר החברה, בנוסחם במועד ביצוע העסקה. ניתן לצפות בתנאי שימוש אתר החברה בקישור להלן: תנאי השימוש
  5. במקרה של רכישת דלת, הסכום ששולם באתר, מהווה סכום חלקי בלבד בגין התמורה עבור עסקת רכישת הדלת, ולאחר ביצוע התשלום באתר, רב בריח ו/או הזכיין יצרו קשר בשיחה טלפונית עם המשתמש, לצורך חיוב בפועל של יתרת התשלום בגין עסקת רכישת הדלת בהתאם להזמנה.
  6. במקרה של רכישת דלת, מובהר כי מחיר הדלת המופיע באתר וכן המופיע לעיל כ"מחיר העסקה" הינו מחיר מוערך בלבד (להלן: "המחיר המוערך"). מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש ובמסמך גילוי זה, המחיר המוערך יכול להשתנות, בין היתר, בהתאם לפרטים נוספים שיימסרו על ידי הלקוח, לרבות בשיחה הטלפונית כמפורט בסעיף 3.5 לעיל, וכן בהתאם לסעיף 3.7 להלן.
  7. במקרה של רכישת דלת, ככל שהפרטים, לרבות מידות הדלת, שיימסרו על ידי הלקוח באתר ו/או לאחר מכן, לרבות בשיחה הטלפונית בהתאם לסעיף 3.5 לעיל, יהיו שונים מנתוני הדלת שתיוצר בפועל, עקב שינויים שיבוצעו בהזמנה על ידי הלקוח לאחר מסירת הפרטים כאמור ו/או עקב שוני בין מידות הדלת שנמסרו על ידי הלקוח לבין המידות שנמדדו במסגרת המדידה, אזי בטרם תחילת ייצור הדלת, המשתמש יידרש לשלם לרב בריח את ההפרש בין מחיר הדלת שנידרש לייצרה בפועל, לבין הסכום ששולם על ידו עבור ייצור הדלת, ככל שמחיר הדלת שנידרש לייצרה בפועל עולה על הסכום ששולם על ידו עבור ייצור הדלת; או שרב בריח תזכה את הלקוח בהפרש כאמור, ככל שהסכום ששולם על ידי הלקוח עבור ייצור הדלת גבוה ממחיר הדלת שנידרש לייצרה בפועל.
  8. מבלי לגרוע מיתר האמור בתנאי השימוש ו/או במסמך גילוי זה, במקרה של רכישת דלת, רב בריח תהא רשאית לעדכן ו/או לשנות את מחיר הדלת ו/או את המחיר המוערך, ו/או לבטל את עסקת רכישת הדלת, בקרות אחד מהבאים, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי רב בריח בעניין זה:
 • ככל שהלקוח לא ישלם את יתרת התשלום בגין עסקת רכישת הדלת, וזאת תוך 14 ימי עסקים ממועד ביצוע תשלום הסכום ששולם באתר;
 • ככל שהמדידה תתבצע במועד המאוחר מ- 30 ימים ממועד השלמת התשלום בגין הדלת במסגרת השיחה הטלפונית כמפורט בסעיף 3.5 לעיל, מסיבות שאינן תלויות בחברה (לרבות עקב בקשת הלקוח לקיים את המדידה במועד כאמור ו/או במועד אחר מהמועדים שהוצעו לו על ידי החברה ו/או מי מטעמה); 
 • ככל שאספקת הדלת ללקוח, תתבצע במועד המאוחר מ- 14 ימים מהמועד בו הלקוח קיבל הודעה מהחברה ו/או מי מטעמה בעניין תיאום מועד להתקנת הדלת, מסיבות שאינן תלויות בחברה (לרבות עקב בקשת הלקוח לבצע את האספקה במועד כאמור ו/או במועד אחר מהמועדים שהוצעו לו על ידי החברה ו/או מי מטעמה).

*יש לראות במסמך זה מסמך גילוי בהתאם לסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

אנחנו משתמשים ב-cookies ובטכנולוגיות נוספות (ביחד "cookies") כדי לשפר את החוויה של המשתמשים באתר, לספק להם תוכן ופרסומים שעשויים להתאים להעדפותיכם והכל כמפורט במדיניות ה – cookies. כניסה ושימוש באתר מהווים הסכמה למדיניות ה – cookies

מדיניות פרטיות סגור