שחרר את בורג הנעילה מטה, החזק את הקורא מהתחתית משוך והרם לניתוק