החזר את הקורא למקום ונעל עם הבורג שהוצא

המכשיר יחזור לפעולה כפי שהיה לפני החלפת הסוללה