לחץ על כפתור הצימוד/ריסט
במשך 10 שניות עד שיידלק
אור כחול וישמע צפצוף ארוך