מדיניות ביטולים | ביטול עסקת רכישה | רב-בריח

מדיניות ביטולים


10.1.    ביטול עסקת רכישת הדלת – מובהר כי הדלת הנרכשת במסגרת עסקת רכישת הדלת מיוצרת במיוחד עבור הלקוח בעקבות העסקה, ולכן זכות ביטול עסקת רכישת הדלת עומדת ללקוח ממועד ביצוע עסקת רכישת הדלת ועד 3 ימי עסקים לאחר ביצוע המדידה, בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) (להלן: “ביטול עסקת רכישת הדלת“).

לבטל את רכישת מוצרי המדף בתוך 14 ימים ממועד קבלת מוצרי המדף או בתוך 14 ימים ממועד קבלת מסמך המכיל את הפרטים בקשר עם עסקת רכישת מוצרי המדף, לפי המאוחר מבניהם, בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן (להלן: “ביטול עסקת רכישת מוצרי המדף“).

10.2.    ביטול עסקת שירות ההרכבה – אתם רשאים לבטל את עסקת שירות ההרכבה בתוך 14 ימים מיום עשיית עסקת שירות ההרכבה, לפי העניין, או ממועד קבלת מסמך המכיל את הפרטים בקשר עם העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו שירות ההרכבה היו אמורים להינתן, בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן (להלן: “ביטול עסקת שירות ההרכבה“).

על אף האמור בסעיף זה, לגבי ביטול עסקת רכישת הדלת – יחול האמור בסעיף 7.1 לעיל.

: 073-2294949;

דוא”ל[email protected];

דואר רשום: האופה 31, אשקלון;

באתר האינטרנטrav-bariach.com;

של החברה: רח’ לח”י 2, בני ברק.

בהודעה, עליכם למסור את שמכם המלא ומספר תעודת הזהות שלכם. כמו כן, על מנת לייעל את הטיפול בהודעה ובבקשתכם ובזמני הטיפול כאמור, באפשרותכם למסור גם את מספר הטלפון שלכם ואת מספר ההזמנה שמבוקש לבטלה.

עם זאת, ככל שביטול עסקת רכישת מוצרי המדף נבע מפגם במוצרי המדף, אי התאמה בין מוצר המדף לבין הפרטים שנמסרו לכם בהתאם לדין, אי אספקת מוצר המדף במועד שנקבע ו/או בשל הפרה אחרת כלשהי שבוצעה על ידי החברה (להלן ביחד: “פגם“), והכל בהתאם ובכפוף להוראות החוק, אנחנו נאסוף את המוצרים מהמקום בו נמסרו לכם.

  • 11. החזר כספי בגין ביטול עסקה

במקרה של ביטול עסקת רכישת הדלת ו/או ביטול עסקת רכישת מוצרי המדף ו/או ביטול עסקת שירות ההרכבה, כהגדרתם לעיל – בכפוף לקבלת הודעת הביטול על ידינו, אנחנו נשיב לכם את התמורה ששולמה על ידכם בגין העסקה שבוטלה, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה זה, נהיה רשאים לגבות מכם דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה שבוטלה, או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, ובלבד שהביטול לא נבע מפגם כהגדרתו לעיל, והכל בכפוף לחוק הגנת הצרכן. יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מחיובכם בגין שירות ההרכבה ככל שהוזמן על ידכם וככל שלא בוטל בהתאם לסעיף 7.3 לעיל.

  • לחברת רב בריח שמורה הזכות לבטל רכישת דלת באופן חד צדדי אם יסתבר, לאחר מדידת המודד, שמסיבות טכניות, שאינן תלויות בחברת רב בריח, אין אפשרות להתקין את הדלת שהוזמנה על ידי הלקוח. במקרה כזה, חברת רב בריח תשיב ללקוח את התמורה בגין רכישת הדלת ששולמה על ידו.
    • מובהר כי אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח.

עם זאת, ככל שביטול עסקת רכישת מוצרי המדף נבע מפגם במוצרי המדף, אי התאמה בין מוצר המדף לבין הפרטים שנמסרו לכם בהתאם לדין, אי אספקת מוצר המדף במועד שנקבע ו/או בשל הפרה אחרת כלשהי שבוצעה על ידי החברה (להלן ביחד: "פגם"), והכל בהתאם ובכפוף להוראות החוק, אנחנו נאסוף את המוצרים מהמקום בו נמסרו לכם.

  • החזר כספי בגין ביטול עסקה

במקרה של ביטול עסקת רכישת הדלת ו/או ביטול עסקת רכישת מוצרי המדף ו/או ביטול עסקת שירות ההרכבה, כהגדרתם לעיל – בכפוף לקבלת הודעת הביטול על ידינו, אנחנו נשיב לכם את התמורה ששולמה על ידכם בגין העסקה שבוטלה, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה זה, נהיה רשאים לגבות מכם דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה שבוטלה, או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, ובלבד שהביטול לא נבע מפגם כהגדרתו לעיל, והכל בכפוף לחוק הגנת הצרכן. יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מחיובכם בגין שירות ההרכבה ככל שהוזמן על ידכם וככל שלא בוטל בהתאם לסעיף 7.3 לעיל.

אנחנו משתמשים ב-cookies ובטכנולוגיות נוספות (ביחד "cookies") כדי לשפר את החוויה של המשתמשים באתר, לספק להם תוכן ופרסומים שעשויים להתאים להעדפותיכם והכל כמפורט במדיניות ה – cookies. כניסה ושימוש באתר מהווים הסכמה למדיניות ה – cookies

מדיניות פרטיות סגור